Všeobecné obchodné podmienky, podmienky používania a spracovanie osobných údajov

Úvodné ustanovenia

 

1.     Spoločnosť DRAZBY.SK, s.r.o., so sídlom Blagoevova 28, 851 01 Bratislava - m.č. Petržalka, IČO: 50484923, DIČ: 2120353488, neplatca DPH, ďalšie kontaktné údaje info@drazby.sk (ďalej len „Poskytovateľ") prevádzkuje administračný systém webových stránok, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom alebo užívateľom, ktorým dal Poskytovateľ prístup na tieto webové stránky alebo k dispozícii iný prístup k spracovaným dátam o dražbách nehnuteľností (ďalej len „Zákazník“). Prístup poskytovaný Poskytovateľom zahŕňa najmä poskytnutie prístupu k funkčnosti webových stránok, detailným spracovaným dátam, prípadne štruktúrovaným dátam (ďalej len "Prístup"), a to po zaplatení poplatku Zákazníkom, prípadne po schválení Poskytovateľom.

2.     Za Zákazníka sa považuje podnikateľ alebo právnická osoba, pričom aktívny Prístup využíva jeho zamestnanec. Zákazníkom môže byť aj fyzická osoba-nepodnikateľ. Z pohľadu využívania Prístupov sa berie Zákazník ako jedna konkrétna fyzická osoba.

3.     Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka v súvislosti s poskytovaním Prístupov.

4.     Jednotlivé zložky, časti a podmienky Prístupov, najmä obdobie, výšku poplatku, funkčnosť a množstvo a rozsah dát môže Prevádzkovateľ v priebehu používania meniť.

5.     Registráciou a/alebo využívaním Prístupu Zákazník súhlasí s Podmienkami.


Typy Prístupov

1.     Poskytovateľ umožňuje nasledovné typy Prístupov a ich kombinácie:

a.     jednorazovo - jednorazový Prístup alebo jednorazové odoslanie alebo sprístupnenie spracovaných dát Poskytovateľom, na základe akceptácie alebo dohody Zákazníkom,
b.     za príslušné časové obdobie - Prístup, ktorý je k dispozícii počas vopred definovaného obdobia na základe akceptácie alebo dohody Zákazníkom
c.     za príslušné časové obdobie opakovane - Prístup, ktorý je k dispozícii počas vopred definovaného obdobia na základe akceptácie alebo dohody Zákazníkom, pričom po uplynutí sa toto obdobie následne automaticky opakuje s opakovanou platbou. Zákazník má možnosť následné opakovanie zrušiť, pokiaľ tento konkrétny Prístup nemá definované iné osobitné podmienky,
d.     za definované množstvo dát - Prístup, ktorý môže počítať počty Prístupov alebo iné počty poskytnutých alebo odoslaných dát Zákazníkovi, pričom rozhodujúce sú vždy počty v logoch a počítadlách Poskytovateľa,
e.     za definované množstvo dát opakovane - Prístup, ktorý môže počítať počty Prístupov alebo iné počty poskytnutých alebo odoslaných dát Zákazníkovi, pričom rozhodujúce sú vždy počty v logoch a počítadlách Poskytovateľa. Po minutí počtov sa následne automaticky opakuje nový počet s opakovanou platbou. Zákazník má možnosť následné opakovanie zrušiť, pokiaľ tento konkrétny Prístup nemá definované iné osobitné podmienky,
f.      individuálny - Prístup, ktorý je individuálne dohodnutý so Zákazníkom na základe individuálnych parametrov.
g.     kombinovaný - Prístup, ktorý je kombináciou definovaného časového obdobia (bod. c.) a definovaného množstva dát (bod e.), pričom po minutí obdobia alebo počtov - vždy čo nastane skôr - sa automaticky opakujú nanovo definované hodnoty časového obdobia aj nanovo definované hodnoty množstva dát s opakovanou platbou.
h.     nasledovnícky - Prístup, ktorý spája rôzne Prístupy v časovom slede za sebou podľa definovaných parametrov. Po skončení jedného Prístupu alebo ukončenia jeho definovaného počtu opakovaní nasleduje iný Prístup s jeho definovanými parametrami a opakovaniami.


 

Poskytovanie Prístupu za poplatok

1.     Za poskytnutie Prístupu je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi poplatok, spravidla vopred, ak sa Poskytovateľ a Zákazník individuálne nedohodnú inak.

2.     Poplatok je uhradený spravidla prostredníctvom platobných alebo kreditných kariet, prípadne inými technickými spôsobmi od Prevádzkovateľa alebo tretích strán. Poplatok môže byť uhradený aj prevodom pokiaľ sa Prevádzkovateľ a Zákazník dohodli na individuálnom type Prístupu.

3.     Výška poplatku je uvedená vždy pri popise konkrétneho Prístupu, Zákazník s ňou svojim aktívnym výberom a platbou súhlasí.

4.     V prípade opakovaného Prístupu s využitím automatickej opakovanej platby z debetnej alebo kreditnej karty, alebo iného spôsobu opakovanej platby Zákazník súhlasí s vykonaním opakovanej platby aj bez dodatočnej autorizácie.

5.     Prevádzkovateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu poplatku za Prístup. Úhrady prebiehajú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán.

6.     Momentom a dátumom poskytnutia, využitia a spotrebovania Prístupu sa považuje začatie využitia Prístupu alebo kedy bol umožnený prístup k spracovaným dátam a funkčnosti. Poplatok alebo časť poplatku Poskytovateľ nevracia, okrem prípadov, kedy bol tento poplatok zúčtovaný manuálnou alebo technickou chybou Poskytovateľa.

7.     Krátkodobá celková nefunkčnosť webových stránok, obmedzenie funkcionality alebo oneskorenie dostupnosti spracovaných dát nie je dôvodom na zľavu alebo vrátenie poplatku.

8.     Prípadné vopred oznámené zľavy, akcie a zvýhodnenia platia výlučne len na uvedený typ Prístupu, čas a obdobie aktivácie konkrétneho Prístupu a nevzťahujú sa automaticky na každý ďalší automaticky nasledujúci alebo automaticky predlžovaný/opakovaný Prístup.

9.     Konkrétny ponúkaný Prístup s uvedenými podmienkami môže Prevádzkovateľ pre ďalších Zákazníkov kedykoľvek zrušiť.

10.   V prípade zrušenia konkrétneho Prístupu Zákazníkovi dobehne uvedené obdobie alebo uvedené množstvo dát aktívneho Prístupu a až následne sa deaktivuje aktívny Prístup, ak sa Prevádzkovateľ nedohodne so Zákazníkom inak. Zákazník si následne môže vybrať z iných dostupných Prístupov.

11.   V prípade zrušenia opakovania konkrétneho Prístupu Zákazníkovi dobehne uvedené obdobie alebo uvedené množstvo dát aktívneho Prístupu a až následne sa deaktivuje aktívny Prístup, ak sa Prevádzkovateľ nedohodne so Zákazníkom inak. Následne už neprebehne opakovanie a aktivácia predošlého Prístupu. Zákazník si následne môže vybrať z iných dostupných Prístupov.

12.   Prevádzkovateľ môže limitovať celkový počet aktívnych konkrétnych Prístupov alebo typov Prístupov, Zákazník si môže vybrať len z dostupných Prístupov na webovej stránke alebo po individuálnej dohode s Prevádzkovateľom.

13.   Aktívny Prístup zaniká uplynutím časového obdobia alebo vyčerpania počtu alebo rozsahu dát, pokiaľ nie je opakované predlžovanie. Následne má k dispozícii Zákazník len obmedzenú funkčnosť a obmedzený rozsah a spracovanie dát. Zákazník si môže opätovne aktivovať Prístup, pričom pokiaľ je to v rámci funkčnosti Prístupu umožnené, tak bude môcť pokračovať aj vo svojich uložených nastaveniach a funkčnosti.

14.   Poskytovateľ vystavuje za spracovanie dát na základe platných zákonov pre Zákazníka daňový doklad, resp. zjednodušený daňový doklad, ktorý je k dispozícii na webovej stránke v elektronickej podobe vo formáte PDF, pokiaľ sa Prevádzkovateľ a Zákazník nedohodnú inak. Zákazník je pre tieto účely povinný zadať potrebné fakturačné údaje do svojho registračného konta.


Práva a povinnosti

1.     Poskytovateľ poskytuje Prístup "ako je", pričom spravidla poskytuje aj skúšobné alebo bezplatné obdobie pre Prístup. Skúšobné alebo bezplatné obdobie môže byť odlišné alebo limitované oproti plnej verzii Prístupu, slúži hlavne na bližšie spoznanie rozsahu spracovaných dát a funkčnosti webovej stránky.

2.     Poskytovateľ nezodpovedá sa chyby, ktoré môžu vzniknúť pri spracovaní dát, takisto nezodpovedá za chyby, ktoré môžu byť zverejnené vo verejných registroch a verejne dostupných dátach.

3.     Poskytovateľ po upozornení od Zákazníka vyvinie maximálne úsilie a pokiaľ je to technicky možné, tak chybu v dátach odstráni.

4.     Poskytovateľ je oprávnený meniť funkčnosť, technickú funkčnosť, obsah, rozsah a spracovanie dát, Prístupy a typy Prístupov a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5.     Poskytovateľ môže informovať Zákazníkov o zmenách funkčnosti, technickej funkčnosti, obsahu, rozsahu a spracovaní dát, Prístupov a typov Prístupov.

6.     Poskytovateľ nezodpovedá za nedoručenie, technické nedoručenie alebo oneskorené doručenie upozornení alebo notifikácií na emailovú adresu Zákazníka.

7.     Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne alebo na dlhšie obdobie pozastaviť možnosť využitia Prístupov alebo webovej stránky z dôvodu bezpečnosti, údržby a opráv systému, vyššej moci, rozhodnutia príslušných orgánov alebo súdov, pričom toto nie je považované za porušenie Podmienok alebo dôvod na reklamáciu. Prevádzkovateľ je však povinný, ak je to technicky možné, informovať vhodným spôsobom Zákazníka o tejto situácii.

8.     Zákazník je oprávnený svoj aktívny Prístup využívať na neobmedzenom množstve zariadení, avšak výlučne len pre svoju vlastnú potrebu.

9.     Poskytovateľ je oprávnený zablokovať aktívny Prístup pre Zákazníka, ak bude mať dôvodné podozrenie, že jeden konkrétny Prístup alebo dáta spracované Poskytovateľom využíva viacero fyzických osôb alebo sú ďalej distribuované, prípadne je generovaný opakovaný nový Prístup pre toho istého Zákazníka za účelom získania a využívania bezplatného prístupu. Zároveň je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie poplatku za ďalší Prístup/ako za využívanie ďalšieho aktívneho Prístupu.

10.   Zákazník nie je oprávnený spracované dáta Poskytovateľom akokoľvek ďalej publikovať, rozmnožovať alebo distribuovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Exportované spracované dáta Poskytovateľa obsahujú niekoľko rôznych drobných avšak nepodstatných nepresností za účelom odhalenia pôvodného Prístupu. V prípade odhalenia alebo dôvodného podozrenia takého správania bude aplikovaný predchádzajúci bod týchto Podmienok.

11.   Zákazník, aj konkrétna fyzická osoba alebo fyzická osoba v zastúpení Zákazníka, si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania Prístupu podľa týchto Podmienok. Vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

12.   V prípade straty prihlasovacích údajov alebo hesla, zneužitia alebo dôvodného podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je Zákazník povinný o tomto upovedomiť Prevádzkovateľa. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Zákazníkovi súčinnosť na získanie nových prihlasovacích údajov, pričom pôvodné zablokuje.

13.   Komunikácia Prevádzkovateľa a Zákazníka bude realizovaná výlučne v elektronickej forme, a to vždy s využitím emailovej adresy Zákazníka uvedenej pri registrácii.

14.   Prevádzkovateľ spracúva verejne dostupné dáta, v najlepšom úmysle sprístupniť tieto dáta v lepšej forme Zákazníkovi. Pri tomto type spracovania sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré neboli vykonané zámerne a nemôžu byť považované za úmysel, vadu služby a v žiadnom prípade ich spracovanie a zverejnenie nie je právne záväzné. Zverejnené a spracované texty a obsah majú len informatívny charakter, poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť rozhodnutím alebo konaním Zákazníka na základe funkčnosti webovej stránky alebo spracovaných a zverejnených dát Poskytovateľom. Zákazník je povinný pred akýmkoľvek konaním si všetky informácie dôkladne overiť.

15.   Prevádzkovateľ nijakým spôsobom cielene nespracúva z verejných zdrojov informácie o súkromných osobách a ani nijakým spôsobom neumožňuje len tieto informácie triediť alebo filtrovať. Vo verejne dostupných dokumentoch sa môžu nachádzať aj informácie o súkromných osobách a ich osobné údaje, v prípade, že ich následne Zákazník akokoľvek spracúva, je povinný postupovať podľa platných nariadení a zákonov s nakladaním s osobnými údajmi.


Technická funkčnosť a reklamácie

1.     Poskytovateľ umožňuje Prístup výlučne vo forme online prístupu cez webové stránky, pokiaľ sa so Zákazníkom individuálne nedohodol na osobitne spoplatnenej inej forme k spracovaným dátam.

2.     Poskytovateľ negarantuje funkčnosť na úplne všetkých technologických zariadeniach, najmä nie na starších alebo ojedinelých zariadeniach. Za týmto účelom je ešte pred plateným alebo inak zaväzujúcim Prístupom k dispozícii možnosť na bezplatné aspoň čiastočné vyskúšanie Prístupu a technickej funkčnosti.

3.     Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné všeobecne očakávať s prihliadnutím na ich odvetvie, účel, rozsah, spracovanie a na technické a finančné možnosti.

4.     Zákazník je oprávnený reklamovať vady u Poskytovateľa v lehote do 7 dní odo dňa výskytu a to prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy Prevádzkovateľa. Zákazník je povinný presne popísať príslušné vady alebo nefunkčnosti, a to slovne, prípadne videom alebo screenshotmi zo správania webových stránok, aby bolo zrejmé o aký predmet reklamácie sa jedná.

5.     Chyby vo verejne dostupných dokumentoch a v spracovaní dát, drobné vady, technické alebo grafické nepresnosti, nefunkčnosť na určitom operačnom systéme, zariadení alebo prehliadači nemôžu byť predmetom reklamácie.

6.     Chyby v spracovaní dát je Prevádzkovateľ po nahlásení Zákazníkom povinný opraviť bezodkladne.

7.     Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

8.     V prípade, ak je reklamácia Zákazníka opodstatnená, má Zákazník nárok na zľavu alebo náhradné plnenie pre Prístup.


Osobné údaje

1.     Registráciou alebo využívaním Prístupu v zmysle týchto Podmienok má Prevádzkovateľ oprávnenie spracúvať osobné údaje Zákazníka ako fyzickej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov na základe osobitnej zmluvy aj tretiu osobu disponujúcu odbornou spôsobilosťou.

2.     Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné. Avšak bez ich poskytnutia nie možné službu a Prístupy prevádzkovať v plnej funkčnosti, nakoľko napríklad nie je možné zaslať upozornenia bez zadania emailovej adresy Zákazníka. Poskytovateľ nevyžaduje žiadne osobné údaje navyše, ktoré nie sú výslovne nutné.

3.     Zdrojom osobných údajov je Zákazník ako fyzická osoba, pričom ich Prevádzkovateľ získal od Zákazníka

a.     pri registrácii konta,

b.     aktivácii Prístupu,

c.     vyplnením formulára v rámci registračného konta,

d.     elektronickou komunikáciou od Zákazníka.

4.     Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je

a.     uzavretie a plnenie zmluvy a dohodnutých podmienok,

b.     právnych a účtovných povinností vyplývajúcich zo zákona,

c.     zasielanie vyžiadaných upozornení v rámci aktivovaného Prístupu,

d.     informovanie o zmenách vo funkčnosti a rozsahu spracovaných dát Prístupov,

e.     riešenie technických problémov a vylepšení funkčnosti webovej stránky a Prístupov.

5.     Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je

a.     plnenie povinností voči Zákazníkovi,

b.     plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa,

c.     oprávnený záujem Prevádzkovateľa

6.     Rozsah spracúvaných osobných údajov Zákazníka ako fyzickej osoby je

a.     emailová adresa,

b.     meno a priezvisko - v prípade zadania týchto údajov Zákazníkom pri zákonnej povinnosti vystavenia daňového dokladu,

c.     poštová adresa - v prípade zadania týchto údajov Zákazníkom pri zákonnej povinnosti vystavenia daňového dokladu,

d.     ďalšie fakturačné údaje - v prípade zadania týchto údajov Zákazníkom pri zákonnej povinnosti vystavenia daňového dokladu, navyše k predchádzajúcim bodom,

e.     údaje o prihlásení na registrované konto,

f.      údaje o návšteve a aktivitách na webovej stránke Prevádzkovateľa - v prípade možnosti presnej identifikácie Zákazníka ako fyzickej osoby,

g.     údaje uložené v "Cookies" na webovej stránke Prevádzkovateľa - v prípade možnosti presnej identifikácie Zákazníka ako fyzickej osoby.

7.     Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu najneskôr na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú.

8.     Zákazník má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. V tomto prípade ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov v zmysle platných zákonných povinností, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu aj zmazanie/anonymizáciu údajov pri registračnom konte. Zároveň však nebude možné v danom registračnom konte, tj. s identickou emailovou adresou, pokračovať v aktívnom Prístupe.

9.     Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov. V tomto prípade bude námietka Zákazníka opodstatnená vtedy, ak jej oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi Prevádzkovateľa.

10.   Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Zákazníka v nevyhnutnom rozsahu príjemcom, a to

a.     osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa, 

b.     súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

c.     osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú vývoj a prevádzku internetových stránok, a to výlučne za týmto účelom.

11.   V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má Zákazník právo na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenositeľnosť osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu spracúvať osobné údaje a právo namietať proti spracúvaniu. Zákazník má právo na podanie návrhu na začatie konania dozorujúcemu orgánu, ktorým je ÚOOÚ SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

12.   Požiadavky a otázky k spracúvaniu osobných údajov môže Zákazník zasielať na emailovú alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednú osobu, uvedenú na tejto webovej stránke.

13.   Prevádzkovateľ používa na webovej stránke súbory tzv. Cookies, a to výlučne len na anonymizované štatistické účely a účely kontroly a zlepšenia funkčnosti webovej stránky. Prevádzkovateľ nevyužíva Cookies na žiadne ďalšie remarketingové účely. Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Zákazníka automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.


Cookies 

1.     Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke základné a nevyhnutné súbory Cookies, ktoré slúžia výlučne pre samotnú funkčnosť webovej stránky a pre štatistické účely funkčnosti a návštevnosti používania. Prevádzkovateľ nevyužíva Cookies za účelom marketingovej komunikácie ani profilovania. Pre štatistické účely Prevádzkovateľ využíva Cookies tretích osôb a to Google Analytics spoločnosti Google LLC (detaily podmienok používania: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

2.     Zákazník môže kedykoľvek Cookies uložené v jeho zariadení zmazať, prípadne úplne zakázať ich ukladanie. Informácie o možnostiach a nastavení ukladania Cookies v zariadení Zákazníka sú na stránkach poskytovateľov konkrétnych zariadení a prehliadačov.